Make your own free website on Tripod.com
image esperanto eliko
HIPERLIGOJ - WALKME - LINKS

ENERGETICS

Chi or Aura is energy turning around the body

ENERGETIKO

ENERGETIQUE


Health & wellness, Santé et mieux-être, vacances conviviales, épanouissement personnel, Gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Kunvivaj ferioj per arto, sanigaj kaj bonfartaj aktivecoj. Helse levevis-afspaending-massasje--krop-psyke og sjael, personlig udvikling välbefinnande-friskvård, body and mind-massages, holistische vakanties voor lichaam, geest en ziel, vacanze per il benessere.

URL = http://members.tripod.com/persone/NEWAGE/energet.html

enlace


ENGLISH : on this page information mainly in French and Esperanto about wellness holidays for body and mind and related links.
ESPERANTO : sur tiu æi paøo vi trovos informojn precipe en la franca kaj en la ILo Esperanto pri energetiko kaj aktivaj feriosemajnoj + æi rilataj ligoj

FRANÇAIS : sur cette page informations en français et espéranto concernant le mieux-être, des vacances conviviales + liens.

ITALIANO : Su questa pagina si trovano informazioni in francese e esperanto soppra vacanze olistiche , massaggi, rilassamento + links.

NEDERLANDS : op deze bladzijde vindt u informatie hoofdzakelijk in het Frans en het Esperanto met betrekking tot actieve vakanties voor lichaam, geest en ziel + links.


Je m'intéresse à tout ce qui touche l'énergétique et les possibilités qui sont offertes par les services de revues spéalisées. Voici quelques sources intéressantes sur internet :
   If you know other relevant sites and magazines on the 
above themes, please let ME know.
   Je veux ajouter les coordonées d'autres revues et sites de par le monde se rapportant sur le mieux-être si vous ME 
les communiquez.
   Mi volas aldoni la adresojn de aliaj tiaj revuoj au/kaj iliaj TTT-versio en aliaj landoj se vi komunikas ilin al MI .
HOLISTIC HOLIDAYS FOR BODY, MIND AND SPIRIT *
HOLISTISCHE VAKANTIES VOOR LICHAAM, GEEST EN ZIEL * KUNVIVAJ FERIOJ POR LA KORPO, MENSO KAJ SPIRITO * AKTIV HELHEDSFRITID * VACANCES CONVIVIALES * GANZHEITLICHE FERIEN.

   If you know other relevant sites and magazines on the above themes, please let 
ME know.


The following text is on Energetics in ESPERANTO.
Por la specialaj esperantoliteroj vi bezonas la tiparon
Latin3 kiel en "supersigno".
 

Æirkaý æiu vivanta¼o cirkulus tavolo da energio, kiun iuj nomas "aýro". Pri energetiko en la kampo de arto kaj sano, okupiøas ne nur naturkuracistoj kaj sanpratikantoj, sed ankaý iuj artistoj sentemaj al tio. Ili estas konateblaj pere de gvidlibroj pri la temo bonfartado (wellness, eng.; mieux-être, fr; benessere, it.; välbefinnande, dk). Vi povos plejofte trovi informojn pri iujn sube menciitajn novepokismajn ideojn kaj praktikeblecojn en esoteriajn librejojn, vendejoj specialigitaj en sana nutrado kaj en spiritaj centroj. Kelkajn perrete atingeblajn centrojn aý revuojn, vi trovos æi supre, kelkaj aliaj troveblas aliloke sub Links in Progress. Kelkajn adresojn de tiurilataj nesurretaj revuoj vi trovas æi supre.

Krom la fakto ke mi konsideras la ideologion de Esperanto kiel feliæseræanta, mi trovis en esperantio malofte ofertojn rilate al personaj feliæigaj kreskeblecoj kiaj jogo, astrologio, energieca korpolaboro (reiki, watsu, shiatsu, ktp.), sana vivo, naturkuracado, kunkonsultiõo (vidu la Esperantlingvan libron de H.Jackins, La homa flanko de homoj - la teorio de retaksa konsilado), kosmologio kaj æiuj eblaj rilataj temoj. Por tiuj kiuj ne trovas informojn sialande aý kiuj seræas postenkreadon en tiu kampo ekzistas vidbendoj kaj korespondaj kursoj (i.a. B.S.Y. , The old Vicarage, Clawton, Nr.Holsworthy, Devon EX22 6PS,Great-Britain, kiu estas gvida en la kampo de sanrilataj korespondaj kursoj).

EOLIENNES kaj OPEN SPACE (por la adresoj vidu supre) estas amikaroj kiuj organizas æiujare kelkajn kunvivajn somerajn feriotagojn æirkaý arto kaj sano, dum kiuj la partoprenantaro mem animas metiejojn æiuj laý siaj kompetentoj kaj talentoj (vidu ankaý LETS). Estus inspiriga se esperantistoj helpus al ne-esperantistoj per la transnacia komunikofluo de informoj pri aktivecoj de tiaj centroj por kreskigi la konscion pri la utilo de la komprenila kaj perila roloj de Esperanto. Jen kelkaj aktivecoj kiel ekzemploj inter multaj aliaj : krom naturpromenadoj, kreivaj aktivecoj (florornamado, potfarado, pentrado,...), naøado, saýno, jogo, polifoniaj kantoj, diversaj dancformoj, bioenergio, korea relaksado, eýtonio, kuirarto, manøeblaj plantoj, herbalismo, aromo-, kolor- kaj muzikterapio, kunagadaj ludoj por grupoj (vidu sub lingvo kaj arto) , æina gimnastiko, masaøoj, geobiologio kaj biokonstruado aý/kaj prelegoj kaj diskutrondoj rilate al tiuj temoj.

En Esperanto jam agas nun INTERNACIA NATURKURACA ASOCIO (INA), Trnsko 49d, HR-10000 Zagreb.

La libroeldonejo MZ-VERLAG, retletere Harald Schicke eldonas la librojn "Korpo de la homo" kaj "Sanon".

Se vi konas revuojn au centrojn en via lando kiuj traktas æiujn tiujn temojn, bonvolu komuniki la (ret)adresojn kaj pliajn utilajn informojn por meti en tiuj æi paøoj. Dankon pro via helpo. Mi esperas ke pere de la esperanto-parolantoj en multaj landoj eblos montri al la mondo ke ni kapablas kolekti pli facile la bezonatajn informojn.

Jen la vorto al vi.

   Se vi malkovrus aliajn infotenejojn rilate al bonfartado kaj vi opinias ilin interesaj por aldoni proponu ilin al MI

Mi preparas novan projekton pri interþanøo en la kampo de Novepokismo (la alternativa, spirita, paranormala kaj bonfartiga kulturo) kaj diziras ekscii pri spertoj kaj iniciativoj jam okazintoj aliloke. Mi mem praktikas (ankaý senkomerce en amikeca reto) energetikan kaj holistan (= kiu celas la tuton t.e. la fizikan, la mensan kaj spiritan) korpolaboron i.a. pidget lembut kaj shiatsu (þiacu) per kiu oni donas al la alia persono energion kaj bonsentadon en respektplena kaj atentema maniero. Plenkreskuloj, ofte viroj, perdas la konon de sia korpo, ofte æar kvazaý nur la kapo/intelekto estas konsiderata serioza. Volonte mi ekkonus pliajn saminteresatajn gesamideanojn por interþanøi informojn kaj ideojn, æar la korpolaboro ne malhavas sian lokon en mia vivo. 

Energieca mano -

E-mail or Send me a form/Formulier/Formulaire/Formularo.

GASTLIBRO-SUGGESTIONS-COMMENTS 
Klik hier | Click here | Cliquez ici | Kliku jen

ESPERANTO

CROSS-CULTURAL COMMUNICATION - LANGUE XENOPHILE !

KULTURO - LINGVO - VIVMANIERO !

Se vi ne komprenas Esperanton - Si tu ne comprends pas l'Esperanto - If you don't understand Esperanto - Fallsdu kein Esperanto verstehst - Si no comprendes a Esperanto- Als je geen Esperanto verstaat - Jezeli nie rozumiesz Esperanto - vis du ikke forstaar Esperanto......

www.esperanto.net
 


| Index | Movado sen nomo | Travail * Solidarité | Flandraj proverboj | Sonosteno | Alfabetoj | Skriboj | Libroj | Taal en toerisme in 21 talen | Supersigno Langue et tourisme en 21 langues  

MULTILINGUA INTERNET


URL = http://web.arcadis.be/walkme/energet.html


Kopieer deze pagina NIET ! Links hiernaar zijn welkom. 
Do NOT copy this page, but links are welcome ! 
NE kopiu c'i tiun pag'on! Sed hiperligoj al g'i estas bonvenaj.

Kopirajto / Copyright © 1997 H. Deceuninck, retestro Walkme,